Fig.7. The View to Osoegawa for Kumanokawa hot springs at Ayuse

Fig.7. The View to Osoegawa for Kumanokawa hot springs at Ayuse

 

Returun to 36th, 37th, 38th, 39th poems to Saga YoshinoCreated by "Yukio Yokota"