Fig.5. Kyushu Yoshino map


Fig.6. Saga Yoshino

Returun to 36th, 37th, 38th, 39th poems to Saga YoshinoCreated by "Yukio Yokota"